Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Staňte se členy

Staňte se členem / členkou Českého červeného kříže!

Chcete být členy ČČK? Chcete dokonale ovládat první pomoc a umět tuto dovednost předávat i dalším? Navštivte místní skupinu ČČK ve Vaší obci nebo přímo Úřad Oblastního spolku ČČK v Děčíně. Nebo zašlete vytištěnou a vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na http://www.cervenykriz.eu/docs/prihlaska.pdf Adresu a telefonní číslo naleznete v sekci kontakty.

A co pro vás z členství v ČČK vyplývá?

Člen ČČK má právo:

  • účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,
  • činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let
  • používat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,
  • být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

 

Člen ČČK má povinnost:

  • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,
  • chránit název, znak a dobré jméno ČČK,
  • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,
  • podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,
  • platit členské příspěvky,
  • chránit majetek ČČK.

 

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se na úřadě oblastního spolku přihlásit za dobrovolníka ČČK.

 

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid