Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Pečovatelská služba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE PODPOROVÁNA Z DOTACÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                                          

Poslání

           Pečovatelská služba OS ČČK Děčín poskytuje své služby v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  s účinností od 1.8.2009 a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,

            Pečovatelská služba je službou terénní, je poskytována v domácnosti klienta, v jeho přirozeném sociálním prostředí.

           Základním posláním Pečovatelské služby města OS ČČK Děčín je poskytovat a zajišťovat podporu a pomoc uživatelům vymezené cílové skupiny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zachována co nejvyšší kvalita a důstojnost jejich života, aby mohli i nadále setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, svém domově, zachovávat si své soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Naše služba by jim měla pomoci uchovat si nadále svou nezávislost a možnost žít obdobným a běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

           Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování.

 
Cílová skupina

Svoje služby  poskytujeme

Seniorům a chronicky nemocným žijícím na území města Děčína, kteří jsou vzhledem ke svému věku,  zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti v nepříznivé sociální situaci
Tedy těm, kteří se již bez pomoci a podpory druhého člověka
nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost.
Přejí si však nadále zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 

Svoje služby neposkytujeme:


Cíle služby

1) Pomáhat městu Děčín zajišťovat dostupnost této služby všem potřebným osobám žijícím na území města Děčína v souladu s komunitním plánem

2)  Uživatel, který s pomocí pečovatelské služby

Zásady, kterých se při poskytování služby řídíme

Nezávislost
Důstojnost
Rovnost
Úcta a respekt
Respektování individuality 
Právo brát na sebe riziko a přebírat odpovědnost za své jednání
Právo volby
Právo být členem společnosti

Služby jsou uživatelům poskytovány v duchu Etického kodexu, který je dostupný veřejnosti na webových stránkách ČČK Děčín –   Pečovatelská služba, v papírové podobě dobře čitelný i pro seniory tamtéž a samozřejmě i na pracovišti pečovatelek v kanceláři Oblastního spolku ČČK Děčín ,Mírové náměstí 234/3,Děčín IV.

 

Etický kodex

I.
         1) Účelem etického kodexu je stanovit pravidla chování všech 
pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.

         2) Posláním organizace je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří či nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.

         3) Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě práv  Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

 

II.
         1) Pomáháme lidem, kteří o naši pomoc požádají bez ohledu na národnost, rasu, víru, pohlaví, věk, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.

         2) Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako  k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na   jeho potřeby.

         3) Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by  tímto  nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu  ke  klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

         4) Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických  a duševních sil se také spolupodílí na poskytování   pomoci.

         5) Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná jiná zvýhodnění, ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli  nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci,  která je  jejich   povinností.

  

III.

         1) Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší.

         2) Pokud si pracovník  není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svými nadřízenými. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými osobními zájmy.

         3) Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených  a osobních odborných pracovníků  a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.

         4) Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné jednání  a slušné společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.

          5) Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.

         6) Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost své profese.

 

IV.
Závěr

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

c) Pomoc při prostorové orientaci

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.  Pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c) Pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) Dovoz / donáška jídla

b) Pomoc při přípravě jídla a pití

c) Příprava a podání jídla a pití

4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) Běžný úklid v domácnosti byt 0 + 1 

                                                           byt 1 + 1

                                                           byt 2 + 1

                                                           byt 3 + 1

b) Velký úklid (po malování, po řemeslnických pracích)

c) Donáška vody

d) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

e) Běžné nákupy a pochůzky

f) Velký nákup

g) Praní a žehlení prádla (osobního i ložního)

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) Doprovod na vyšetření, úřady, instituce a doprovod zpět

b) Procházky s doprovodem

 Ceník platný od 1.12.2017

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid