Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Pár slov o ČČK

Český červený kříž je dobrovolnou humanitární společností,která je uznaná vládou České republiky jako jediná organizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce na celém území České republiky.
ČČK užívá znaku červeného kříže na bílém poli v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv a v souladu s rezolucemi Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ochrana znaku jakož i názvu je upravena zákonem.
Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti,podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

ČČK prostřednictvým všech svých subjektů a složek plní zejména tyto úkoly:
– působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby
– působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí
– poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby
– zajišťuje organizaci a podporuje činnost zvláštních složek ČČK
– organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže
– získává, vzdělává a cvičí občany a své členy pro aktivní činnost (dobrovolná služba)
– spolupracuje při plnění svých úkolů s orgány státní správy a dalšími institucemi v duchu základních principů a poslání ČČK.

Základními principy ČČK :
– HUMANITA
– NESTRANOST
– NEUTRALITA
– NEZÁVISLOST
– DOBROVOLNOST
– JEDNOTA
– SVĚTOVOST

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid